Geçici Vergi

Kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinin bir kısmı tarafından üç ayda bir ödenen vergidir. Ödenen geçici vergi yıl sonunda hesaplanan gelir vergisi veya kurumlar vergisinden mahsup edilir. Üçer aylık dönemler halinde gelir veya kurumlar vergisinin peşin ödenmesini ifade etmektedir.

Geçici Vergi Mükellefleri

Kurumlar vergisi mükellefleri: Kurumlar vergisi mükelleflerinin tamamı geçici vergi mükellefidir. (Dar mükelleflerde ticari ve zirai kazançla sınırlı)

Gelir vergisi mükelleflerinden:
a) Ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri
– Basit usulde ticari kazanç elde edenler hariç
– Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri nedeniyle ticari kazanç elde edenler hariç

b) Serbest meslek kazancı elde edenler
– Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç

Geçici Vergi Oranı

Kurumlar geçici vergisi oranı: %20

Gelir geçici vergi oranı: %15

Geçici Vergi Dönemleri

  1. Ocak – Mart
  2. Nisan – Haziran
  3. Temmuz – Eylül
  4. Ekim – Aralık

Geçici vergi beyan süresi geçici vergi dönemini takip eden ikinci ayın 14’sine kadar beyan edilir 17’sine kadar ödenir.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Geçici vergi, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre tespit edilen kazanç üzerinden hesaplanır. Kazancın tespitinde indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanunun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınır. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir. Envanter çıkarmaya gerek bulunmamaktadır.

Geçici vergi matrahı hesaplanırken kazancın tespiti kümülatif olarak gerçekleştirilir. Örneğin ikinci geçici vergi dönemi kar/zararı hesaplanırken birinci geçici vergi dönemi faaliyetleri de dikkate alınır.

SDRcore online ön muhasebe programını 30 gün ücretsiz kullanmak için tıklayınız.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENE

ŞİMDİ DENE