Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınmakta olan bir vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır.

Kurum kavramı, tüzel kişiden farklı bir kavramdır. Genel olarak sermaye şirketleri (anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit) kurum olarak kabul edilmektedir. Şahıs şirketleri (kolektif, adi komandit) tüzel kişiliği olmasına karşın kurum değildir.  Bu hususun karıştırılmaması önemlidir.

Kurumlar Vergisi Oranı

Kurumlar vergisi bir kurumun bir takvim yılında elde etmiş olduğunu kazancın %20’si oranındadır.

Kurumlar Vergisinin Konusu

Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesine göre kurumlar vergisinin konusu yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurlar şunlardır:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Tam Mükellefiyet ve Dar Mükellefiyet

Tam mükellefiyet, kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumların kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların gerek Türkiye içinde gerek ise Türkiye dışında elde etmiş oldukları kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmelerine denilmektedir.

Dar mükellefiyet, kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilmesidir. Bu tanımlarda bahsi geçen kanuni, merkez vergiye tabi olan kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilmekte olan merkezdir. İş merkezi ise işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

Kurumlar Vergisi Ödeme Dönemi

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar geçen süre zarfında ödenmektedir. Yani Nisan ayının 1’i ile 25’i arasında verilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Teslim Yeri

Kurumlar vergisi beyannamesi, her mükellefin bağlı bulunduğu yerin vergi dairesine verilmektedir. Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Yani mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.

SDRcore Online Ön Muhasebe Programını 30 gün ücretsiz kullanmak için tıklayınız.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENE

ŞİMDİ DENE